ridhus

 Struppkärrs Skog AB´s dataskyddspolicy för personuppgifter gällande leverantörer from 20180525 tillsvidare
 
Struppkärrs Skog AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data av all vår kraft.
 
I Struppkärrs Skog AB dataskyddspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som ingår under en webbplats som administreras av Struppkärrs Skog AB.
 
Struppkärrs Skog AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.
 
Personuppgifter vi samlar in
 
Struppkärrs Skog AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som leverantör. De personuppgifter vi samlar in är: Ditt namn, personnummer, organisationsnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, fysisk adress, skogsbruksplaner, fastighetsbeteckningar, kontonummer till bank för inbetalning till er gällande försålt virke.
Struppkärrs Skog AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård
 
Struppkärrs Skog AB insamlar uppgifter vid tecknande av kontrakt för köp av skogsprodukter.
 
 
Information som kan lämnas ut
 
Datakonsulter/bokföringsbyrå/kopieringsbyrå kan i samband med arbete för oss komma i kontakt med dina uppgifter. Vissa uppgifter kommer även lämnas ut till skatteverket eller andra myndigheter för att uppfylla lagkrav samt Skogsbrukets datacentral SDC för att följa lagar gällande virkesmätning. Vi har för sådana händelser alltid en passus i kontraktet med konsulten att denne förbinder sig att följa GDPR:s regler.
 
Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
 
Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning vilket innebär att uppgifterna inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som tex bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vid eventuell fotografering i samband med kurser, skogsdagar mm frågas det alltid om personerna i fråga godkänner publicering på vår hemsida.
 
Dina rättigheter och val
 
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Struppkärrs Skog AB kommer på eget eller leverantörens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Struppkärrs Skog AB. Du kan, en gång om året kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett sk registerutdrag från Struppkärrs Skog AB
 
Länkar till andra webbplatser
 
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Struppkärrs Skog AB saknar Kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Struppkärrs Skog AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.
 
Så här kontaktar du oss
 
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Struppkärrs Skog AB
Jan/Eva Ericsson
Struppkärrs gård
548 92  HOVA
Tfn 070-359 60 24 (Eva) el 070-556 00 61 (Jan)
Mejl: eva@struppkarr.se